“හේන්දාවිතාරනගේ කොල්ලො වැලිඅමුණට වැඩක් දුන්නා යැයි ඝෝඨාභය කිව්වා”- සරත් ෆොන්සේකා

“මේජර් ජනරාල් කපිල හෙන්දාවිතාරණ මං යටතේ වැඩ කළේ නැහැ. එයා වැඩ කළේ ගෝඨාභය යටතේ” – ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා

Read more