දූෂණ වලට දායක නොවන අයට ප්‍රසන්න සලකන අයුරු.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ප්‍රසන්න රණතුංග මහතාගේ චෙක්පත් ගනුදෙනුවේ හඬ පටය නිකුත් වෙයි…… ඒකාබද්ධ විපක්ෂේ කැඳවුම්කරුගේ වැඩ කිඩ…….හොරැ 40 න් එකෙක් ගෙ

Read more