ක්‍රිකට් තරු සිංදු කිව්ව හැටි..!

ඩයලොග් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සම්මාන රාත්‍රියේදී ක්‍රිකට් තරු සිං… ඩයලොග් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සම්මාන රාත්‍රියේදී ක්‍රිකට් තරු සිංදු කියයිසනුකගේ 'සංසාර

Read more

සරණාගතයින්ට හිරිහැර කිරීම පිලිබද විමර්ශන කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසයට

රෝහින්ගයා සරණාගතයින්ට එරෙහිව ලාංකික භික්ෂු කණ්ඩායමක් නොසන්සුන් වෙයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතයන් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට අයත් රැදවුම් මධ්‍යස්තානයකටත් පහර දෙයි

Read more