සිවිල් සංවිධාන ඊයේ මාධ්‍ය ආයතන ඉදිරිපිට පැවැත්වු විරෝධය.