අද(05) පාර්ලිමේන්තුවේ සජීවි විකාශය…

2018.12.05

BREAKING NEWS : විශේෂ ප්‍රවෘත්ති – 2018.12.05✅ Telshan Network (pvt) LtdDampe, Piliyandala,Sri Lanka 10350.✅Hotline | +94 11 2 706 124✅Fax | +94 11 2 706 125✅e-mail | tnltvdigital@gmail.com✅Web | http://tnltv.lk/✅TNL Tv Digital © All Rights Reserved✅Maintained by TNL Tv Digital / Dhanushka Chathuranga#tnl #news #lk #breaking #Latest #Sri #Lanka #politics #sri_lanka #live #tv #online

Posted by TNL NEWS on Tuesday, 4 December 2018