ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමේ යාන්ත්‍රණය අකර්මන්‍ය වීමෙන් මාධ්‍ය ආයතන අමාරුවේ

පළාත් පාලන මැතිවරණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම සඳහා සකසා තිබූ තාක්ෂණික යාන්ත්‍රණයේ ගැටළුකාරී තත්ත්වයක්  හේතුවෙන් මේ වනවිට මැතිවරණ කොමිසම දැඩි දුෂ්කරතාවකට පත්ව ඇතැයි විශ්වාසනීය ආරංචි මාර්ග පවසයි.

මැතිවරණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රාමාණික දැනුම ඇති පිරිස් මේ පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිසමට පූර්ව දැනුම්වත් කිරීමක් කර තිබූ බව ද කියති.

මේ හේතුවෙන් මැතිවරණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමේදී මාධ්‍ය ආයතන ද දැඩි දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දී ඇති අතර මාධ්‍ය ආයතන වෙත එවූ බොහෝ ප්‍රතිඵලවල ගණිතමය ගැටලු දක්නට ලැබිණි.