ලූෂන් පුෂ්පරාජ් 10 වන ලෝක කායවර්ධන තරඟාවලියේ ශුරතාවය හිමිකරගනී.

10 වන ලෝක කායවර්ධන තරඟාවලියේ සමස්ථ ශුරතාවය හිමිකර ගැනීමට කායවර්ධන ක්‍රීඩක ලූෂන් පුෂ්පරාජ් සමත්ව ඇත. මෙම තරඟාවලිය පැවැත්වුනේ තායිලන්තයේදීයි.