යුක්තියේ හඩ විහාරමහා දේවි එළිමහන් රංග පීඨයේ සිට සජිවීව.

යුක්තියේ හඩ විහාරමහා දේවි එළිමහන් උද්‍යානයේ සිට සජිවීව…

Posted by Harin Fernando Media Unit on Thursday, 6 December 2018