ජාතික ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් කමිටුවක්

වත්ම්න ජාතික ආණ්ඩුව ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යෑම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී සරත් අමුණුගම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කර තිබේ.

ජාතික ආණ්ඩුව ඉදිරියට පත්වාගෙන යාමට හැකිද යන්නත් ජාතික ආණ්ඩුවේ ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී මතු වූ කරුණු සම්බන්ධයෙනුත් සොයා බලා වාර්තා කිරීම එම කමිටුවට පැවරී ඇත.

සරත් අමුණුගම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පිහිටුවා ඇති එම කමිටුවේ වාර්තාව ජනාධිපතිවරයා පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සමුළුවට සහභාගීවී මෙරටට පැමිණීමෙන් පසු ලබා දීමට නියමිත බවද වාර්තා වේ.