වැඩබලන කැබිනට් ඇමතිවරු 04ක් පත්කරයි

ඊයේ (11) රාත්‍රියේ ඉල්ලා අස්වූ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඇමතිවරු ධුරයන් දැරූ අමාත්‍යාංශ සඳහා වැඩබලන ඇමතිවරු සිව් දෙනෙකු පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව,

සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ හා කම්කරු අමාත්‍යංශයේ වැඩ බැලීමට ඇමැති මලික් සමරවික්‍රම, විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍ය ධුරයේ සහ නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය ධුරයේ වැඩ බැලීම සඳහා ඇමැති සරත් අමුණුගම, ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය ධුරයේ වැඩ බැලීම සඳහා රංජිත් සියඹලාපිටිය සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ වැඩ බැලීමට අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා යන අමාත්‍යවරු පත් කරනු ලැබ සිටිති.