උපත් ආබාධ හඳුනාගන්න පරීක්ෂණ සඳහා දෙමාපියන්ගේ කැමැත්තක් නෑ.

ඉපදී පළමු සතිය තුළදී සහ මව් කුස තුළදී දරුවන් මියයාම අවම කිරීම සඳහා එම මරණ වලට හේතු සොයා ගැනීමේ පරීක්ෂණවලට වැඩි වශයෙන් යොමුවීමේ අවශ්‍යතාව ශ්‍රී ලංකා පරාජන්ම සංගමය අවධාරණය කරයි. එහෙත් කාය විච්ඡේද පරීක්ෂණ සඳහා දෙමාපියන්ගේ කැමැත්ත නොලැබීම හේතුවෙන් උපත් ආබාධ හඳුනා ගැනීමේ ගැටළු මතුවන බව ශ්‍රී ලංකා පරාජන්ම සංගමය පෙන්වා දෙයි.
එම සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වසරකට දරුවන් 1700 දෙනෙකු මව් කුස තුළදී මියයන අතර ඉපදී පළමු සතිය තුළ දරුවන් 1550 දෙනෙකු පමණ මියයන බවයි. එම මරණ වලට හේතුවන උපත් ආබාධ හඳුනා ගැනීම සඳහා මෘත ශරීර කාය විච්ඡේදන සහ ජාන පරීක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් යොදා ගැණෙයි.
ඉතා පහසුවෙන් සිදු කළ හැකි එම පරීක්ෂණවලට ඉඩදීමෙන් එවැනි මරණ අවම කර ගැනීම සඳහා ක්‍රමවේදයන්වලට යොමුවිය හැකි බැවින් මව් පියන් ඒ පිළිබඳ සැලකිලිමත්විය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා පරාජන්ම සංගමය පෙන්වා දෙයි.