හම්බන්තොට තංගල්ල නගර සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ-2248

එක්සත් ජාතික පක්ෂය-2136

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය-757

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ-535

——————————————————–

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව -5676

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -5751

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -75

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව -6808