හම්බන්තොට අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ-24117

එක්සත් ජාතික පක්ෂය-9986

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ-8291

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය-5179

——————————————————–

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව -47573

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -47972

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -399

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව -57291