වවුනියාව වෙන්ගලස්ටේටිකුලම් ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය -2923

එක්සත් ජාතික පක්ෂය-2802

ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි-2671

ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ-2091

——————————————————–

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව -12886

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -12897

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -211

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව -16680