මොණරාගල මඩුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ-11923

එක්සත් ජාතික පක්ෂය-5480

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය-2803

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ-1389

——————————————————–

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව -21610

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -21927

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -317

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව -25079