මඩකලපුව මන්මුනෙයි නිරිතදිග ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි-5304

ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ-2718

එක්සත් ජාතික පක්ෂය-2706

තමිල් මක්කල් විඩුතලෙයි පුලිකාල්-1218

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය-661

——————————————————–

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව -13326

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -13527

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -201

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව -18367