බදුල්ල හපුතලේ නගර සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය-1610

එක්සත් ජාතික පක්ෂය-666

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ-59

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ-59

——————————————————–

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව -2394

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -2455

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -61

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව -2881