බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

 

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය-8813

එක්සත් ජාතික පක්ෂය-8225

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ-1779

——————————————————–

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව -18817

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -20624

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -1807

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව -25576