පුත්තලම වනාතවිල්ලුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ-3924

එක්සත් ජාතික පක්ෂය-2826

ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය-1208

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය-1106

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ-93

——————————————————–

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව -10728

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -10809

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -81

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව -12804