ගාල්ල බලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ-20744

එක්සත් ජාතික පක්ෂය-11313

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය-4032

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ-2641

ස්වාධින පක්ෂය-1877

——————————————————–

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව -42700

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -43342

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -642

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව -54652