ගාල්ල අම්බලන්ගොඩ නගර සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ-6698

එක්සත් ජාතික පක්ෂය-4260‍

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය-1796

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ-1062

එක්සත් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ-344

——————————————————–

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව -14160

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -14498

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -338

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව -18748