කිලිනොච්චිය කරච්චි ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

ඉලංකෙයි තමිල් අරසු කච්චි-21445

ස්වාධීන කණ්ඩායම-14489

අඛිල ඉලංකෙයි තමිල් කොංගස්-2433

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය-1899

එක්සත් ජාතික පක්ෂය-1570

——————————————————–

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව -44998

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -46028

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -1030

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව -61315