අම්පාර පදියතලාව ප්‍රාදේශීය සභාවේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ-6941

එක්සත් ජාතික පක්ෂය-3333

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ-1058

එක්සත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සන්ධානය-772

——————————————————–

වලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව -12475

ප්‍රකාශිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -12567

ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද සංඛ්‍යාව -110

ලියාපදිංචි ඡන්ද සංඛ්‍යාව -14280