බැඳුම්කර වාර්තාව සහ බරපතළ වංචා විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තා හෙට මන්ත්‍රීවරුන් අතට.

මහ බැංකු බැදුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව සහ බරපතළ වංචා විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තා 34 හෙට(10) දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කිරීමට අද (09) පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී එකඟතාවයකට පැමිණ තිබේ.

කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා විසින් අදාළ ඉල්ලීම ජනාධිපතිවරයාගෙන් සිදු කිරීමට අද(09) පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය වී ඇති බව සඳහන් වෙයි. අද පස්වරුවේ කථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීම පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පැවැත් විය.
බැඳුම්කර වාර්තාව සහ බරපතළ වංචා විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තා 34 හෙට(10) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබාදීමෙන් පසු ඒ පිළිබඳ විවාදය පැවැත්වීමේ දිනය පිළිබඳව තීරණය කිරීමට අද(9) පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය වී ඇත. බැදුම්කර වංචාව සම්බන්දයෙන් වන කොමිසමේ වර්තාව සහ ජනාධිපතිවරයාට මේවනවිට භාරදී ඇති බරපතළ වංචා විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තා 34 සම්බන්දයෙන් වන විවාදය එකම අවස්ථාවේ පැවැත්වීම පිලිබදව අද පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී සාකච්ජා කරඇත.