විකෘති කරන ලද නෝට්ටු ප්‍රතික්ෂේප කරන්නැයි බැංකුව සදහා මහබැංකුවෙන් නියෝගයක්

අපේ රටේ මුදල් පරිහරණයේදී සමහර පුද්ගලයන් භාවිතා කරන නෝට්ටු වලට හානි පමුණුවන බව නොරහසක් ඒ තත්වය ගැටලුකාරී තත්වයක් බවත් එය මගහරවා ගන්න ආකාරය බොහෝ සෙයින් ජනතාව දැනුවත් කරනු ලැබුවා.

සිතාමතා විකෘති කරන ලද හෝ වෙනස් කරන ලද මුදල් නෝට්ටු සඳහා දෙසැම්බර් මස 31 වන දායින් පසු කිසිදු බැංකුවක් ගෙවීම් නොකරන බව ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව එලෙස විකෘති කරන ලද හෝ වෙනස් කරන ලද මුදල් නෝට්ටු තිබේ නම්, දෙසැම්බර් 31 වන දාට පෙර වාණිජ බැංකු වෙත ලබා දී හුවමාරු කර ගන්නා ලෙසයි මහබැංකුව ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.

හානි කරන ලද මුදල් නෝට්ටු සඳහා ද මෙම නියෝගය බල පැවැත්වෙන බවයි එහි ව්‍යවහාර මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ. දිගින් දිගටම නෝට්ටු පරිහරණය පිළිබඳව මහා බැංකුව ජනතාව  දැනුවත් කිරීම් සිදු කරනු ලැබූ අතර අවසානයේ මේ පියවර ගත් බවයි. මේ පිළිබඳව දැනුවත් කර දැන්වීමක් පහතින්…