මන්ත්‍රි ආචාරධර්ම පද්ධතිය පාර්ලිමේන්තුවට

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් සඳහා වන ආචාරධර්ම පද්ධතියේ අවසන් කෙටුම්පත කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

පසුගිය කාලසීමාවේ දී පාර්ලිමේන්තුව තුළ මන්ත්‍රිවරුන් උණුසුම්කාරී ලෙස හැසිරුණු ආකාරය ද වාර්තා වුණා. එම හැසිරීම් දැඩි විවාදාත්මක ලෙස සමාජය තුළද කතාබහට ලක් වුණා.