දයා ගමගේ සෙවනගලට බැල්ම හෙලයි

සෙවනගල සීනි කර්මාන්ත ශාලාව තමන් වෙත අත්පත්කරගැනීම උදෙසා දයා ගමගේ ව්‍යාපාර සමූහයේ අධිපති ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා කැසකවමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

දයා ගමගේ මහතා මීට පෙර සෙවන ගල සීනි කර්මාන්ත ශාලාවේ කොටස් හිමිකරුවෙකු වූ අතර එහි පරිපාලනය සිදු වූයේද ඔහු යටතේය. කෙසේ නමුත් එහි සම්පූර්ණ අයිතිය, පැවති මහින්ද රාජපක්ෂ සමයේ ගෙනා ඌන කාර්යසාධක ව්‍යාපාර සහ ඌන උපයෝජිත වත්කම් යළි යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමේ පනත මගින් රජයට පවරා ගත් අතර මේ වනවිට එය නැවත වරක් තමන් වෙත පවරා ගැනීමට අදාළ කටයුතු දයා ගමගේ අමාත්‍යවරයා සිදු කරමින් සිටින බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.