විමල්ව අත්අඩංගුවට ගත්විට මුදලට අඬන්න ගෑනු ගෙනත් මාට්ටු -(Video)

වාහන අවභාවිත කිරීමක් පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයට විමල් වීරවංශ පැමිණි වෙලේ ඔහුව අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙන අතර අත් අඩංගුවට  එහිදී විමල් වෙනුවෙන් මහ සද්දෙන් ඇඬීම සඳහා කාන්තාවන් රැගෙන එන ආකාරය අඩංගු විඩීයෝවක් අප වෙත ලැබී තිබෙනවා.

වෑන් රථයකින් ඔවුන්ව ගෙන ආ අතර ඔවුන්ට ඒ සඳහා ගෙවිමක් සිදුකරන බවත් එහිදී ඇති වූ කථා බහේදී ඔවුන් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.