ශ්‍රී ලංකාවේ නයි-මුගටි සටන ජාත්‍යන්තරට

අනුරාධපුරයේ පැවැති නයි-මුගටි සටනක් සිය කැමරාවට හසුකරගත් ශ්‍රී ලංකා ඡායාරූප ශිල්පියෙකුගේ ඡායාරූපයකට මේ වන විට වැඩි අවධානයක් යෙමුව තිබෙනවා. මෙන්ඩිස් වික්‍රමසිංහ නම් වූ ඡායාරූප ශිල්පියෙකු මෙම ඡායාරූපය ගෙන තිබෙනවා. එය www.sanctuaryasia.com වෙබ් අඩවියේදී පළකර තිබේ. සතුන් චලනයවන අවස්ථාවේදී ලබාගත් ඡායාරූප කිහිපයක් ඔවුන් මෙසේ සිය වෙබ් පිටුවට එක් කර තිබේ.

mendis-wickramasinghe-grey-mongoose-and-cobra

diinesh-kumble-tiger-tadoba-swpa-2016-c gurutej-k-blackbuck-kurnool-swpa-2016-c hemant-kumar-eagle-food-chain-hyderabad  manish-vaidya-desert-fox-rann-of-kutch  naveen-srikantacari-skittering-frog-kolar-c

(ඡායාරූප උපුටා ගැනිම www.sanctuaryasia.com වෙබ් අඩවිය ඇසුරෙන් වෙන අතර එම ඡායාරූපවල හිමිකම ඒවා ලබාගත් පුද්ගලයින් සතුය)